Publications Funded by the Foundation of
Lithuania Minor


 
 
 

 

Books Published and Distributed by Mažosios Lietuvos Fondas

 

      

Baltrušaitytė, Birutė

 

            “Mažosios Lietuvos moterys”

            “Women of Lithuania Minor”

            “Die Frauen von Kleinlitauen”

 

Published by the Foundation of Lithuania Minor and “Lietuvos Rašytojų sąjungos , leidykla”, Vilnius, 1998.   110 p

            ISBN 9986-39-079-6

            Mažosios Lietuvos moterims - Martai Raišukytei, Marijai Zauniūtei ir Onai Jogamastaitei -

skirtas apybraižų triptikas - paskutinioji ne visai pabaigta autorės knyga.  Tai graži simbolinė triada, subtiliai perteikianti ne tik primiršų kultūros veikėjų portretus, bet ir atskleidžianti šio krašto tragizmą, jo paslaptį, gėlą ir trauką.

 

The last (incomplete) work by the author describing the lives of three Lithuania Minor women and through them the tragedy, depth and attraction of the country.

 

 

Brakas, Martynas

 

            “Mažosios Lietuvos politinė  ir diplomatinė istorija”. 

            Die geschichtliche Entwicklung Kleinlitauens und seiner Diplomatie”.

            The Political and Diplomatic History of Lithuania Minor”.

 

Published by the Foundation of Lithuania Minor and the Science and Encyclopedia Publishers, Vilnius, 1995.     287 p.

            ISBN-5-420-01309-6.

            The book covers the history of Lithuania Minor from the 13th century to the present day.

In this work the author sees historical events through the eyes of its (Lithuania Minor) original inhabitants - different from that of the German neighbours or even the Lithuanians of occupied Lithuania.

Summaries in English and German.                                                       

 

Detlefzenas, Richardas

 

            “Rytų Prūsijos kaimo namai ir medinės bažnyčios”.

            “Bauernhäuser und Holzkirchen in Ostpreussen (Litauen)”.

            “Farm Houses and Wooden Churches in East Prussia (Lithuania)”.

 

Published by the Foundation of Lithuania Minor and “Mintis”, Vilnius, 1995.   Unpaged.

            ISBN 5-417-00390-5. (Published originally in German in 1911.)

The work discusses the architecture (to the beginning of the XX-th century) of homesteads as well as wooden churches and their decorations in Lithuania Minor.  An attempt is made to point out the differences between the authentic architecture and the later influences of Germanic architecture.

                                                                                                                       

 

“Vilius Gaigalaitis - Atsiminimai”

“Vilius Gaigalaitis - Erinnerungen”

“Vilius Gaigalaitis - Memoirs

 

            Sudarytoja ir vyriausia redaktorė Audronė Kaukienė. 

            Editor - Audronė Kaukienė.

Published by the Foundation of Lithuania Minor and “Klaipėdos universiteto leidykla”, Klaipėda, 1998.   531 p. 

            ISBN 9986-505-77-1.

            Žymaus Mažosios Lietuvos veikėjo, kunigo, Kauno universiteto teologijos profesoriaus

Viliaus Gaigalaičio (1870-1945) atsiminimai ir dienoraštis, pasakojantys apie Mažosios

Lietuvos būtį, pastangas išlaikyti lietuvybę bažnyčioje, mokykloje ir gyvenime, apie padėtį Klaipėdos krašte po 1923 metų, antrąjį pasaulinį karą ir gyvenimą toli nuo tėvynės.

 

Memoirs of the well known Lithuania Minor statesman, Lutheran minister, professor of

            Theology at Kaunas University, Vilius Gaigalaitis.

 

Gelžinis, Martynas

 

            “Mūsų gimtinė Mažoji Lietuva”.

            Unsere Heimat Kleinlitauen”.

            Our Homeland Lithuania Minor”.

 

Published by the Foundation of Lithuania Minor and the Science and Encyclopedia Publishers, Vilnius, 1996.    598 p.

            ISBN 5-420-01359-2.

The author, using German historical references and German historiography, tries to prove the rights of the people of Lithuania Minor to the lands invaded by the Teutonic Order in the 13th century.

Summaries in English and German.                                                       

           

Juška, Albertas

 

            “Mažosios Lietuvos Bažnyčia XVI-XX amžiuje

            The Church of Lithuania Minor - XVI-XX Century”

            “Die Kirche von Kleinlitauen XVI-XX Jahrhundert”

            Published by the Foundation of Lithuania Minor and “Klaipėdos universiteto leidykla”,

            Klaipėda, 1997.   782 p.

            ISBN 9986-505-64-X.

Knygoje apžvelgiama Mažosios Lietuvos Bažnyčios raida iki mūsų dienų.  Primenamos lietuvininkų genties susiformavimo, liuteronybės priėmimo aplinkybės, charakterizuojama religinė literatūra, 162 parapijų dvasininkų pastoracinė kultūrinė veikla, pastangos išsaugoti gimtąją kalbą.  Santrauka vokiečių kalba.

 

The book traces the history of the Church of Lithuania Minor to the present day, covering the origin of “Lietuvininkai” and the struggle to preserve the use of the native language in everyday pastoral affairs.

Summary in German.

 

Kaukas, Kostas                                                                                                                           

 

            “Rausvos pamarių rasos”.  Apybraižos apie lietuvininkų tragediją .

            “Rötliche Tautropfen am Haffesstrande, Klaipėda”.

            “Reddish Dew at the Shores of the Lagoon”.

 

Published by the author and “Rytas” with financial assistance from the Foundation of Lithuania Minor.   Klaipėda, 1995.    738 p.

            ISBN 9986-499-16-X.

 

A collection of memoirs as told to the author by the people of Lithuania Minor -  also called “Lietuvininkai”.

                                                                                                                        .

 

Kaukas, Kostas

 

            “Tėvų ir protėvių  šviesa”.

            “Leuchte der Eltern und Ahnen”,

            “The Shining Light of the Fathers and Forefathers”.

 

Published by the author and “Klaipėdos rytas”, with financial assistance from the Foundation of Lithuania Minor.  Klaip da, 1996.    300 p.

            ISBN 9986-499-16-X.

 

A collection of memoirs as told to the author by the people of Lithuania Minor - also called “Lietuvininkai”.

                                                                                                                       

 

 

Kaunas, Domas

 

            “Aušrininkas; Tautinio atgimimo spaudos kūrėjas Jurgis Mikšas”.

“Der Schöpfer des litauischen Pressewesens zur Zeit der litauischen nationalen Wiedergeburt - Jurgis Mikszas”.

            “Founder of the Lithuanian Press at the Time of Lithuania’s Rebirth”.

           

            Published by the Foundation of Lithuania Minor and “Kultūra”, Vilnius, 1996.    232 p.

            ISBN 9986-435-03-X.

            Biography and work of Jurgis Mikšas.

Summary in German.                                                                           

 

 

Kaunas, Domas                                                       Click here for images of book and table of contents.

 

            “Mažosios Lietuvos knyga”.  Lietuviškos knygos raida 1547 - 1940.

            Die Geschichte des litauischen Buches in Kleinlitauen”.  Die Entwicklung des

                        Buchdruckes von 1547 bis 1940.

The History of the Lithuanian Book in Lithuania Minor”.  The Development of the Book from 1547 to 1940.

 

Published by the Foundation of Lithuania Minor and “Baltos lankos”.                     

            Vilnius,  1996.    764 p.        

            ISBN 9986-813-28X.

            Summary in German.                                                                           

 

 

“Lietuvininkų kraštas”.                                          Click here for images of book and table of contents.

“Land der Kleinlitauer”.

            “The Land of the People of Lithuania Minor”.

 

Published by Litterae Universitatis, with financial assistance from the Foundation of Lithuania Minor.  Kaunas, 1995.      738 p.

            ISBN 9986-475-03-1.

A collection of essays about the traditions and life-styles of the people of Lithuania Minor - also called “Lietuvininkai”.

                                                                                                                                                                                                                                   

 

“Lietuvininkų žodis”.

 

            Worte der Kleinlitauer”.      

“The Word of the People of Lithuania Minor”.

 

Published by Litterae Universitatis, with financial assistance from the Foundation of Lithuania Minor.  Kaunas, 1995.     741 p.

            ISBN 9986-475-04-X.

A collection of songs and essays on folklore and the spoken word about the people of Lithuania Minor - also called “Lietuvininkai”.

.

 

Pėteraitis, Vilius

 

            “Mažoji Lietuva ir Tvanksta”.

            “Kleinlitauen und Tvanksta. (Das nördliche Ostpreussen)

            “Lithuania Minor and Tvanksta”.

 

Published by the Foundation of Lithuania Minor and the Science and Encyclopedia Publishers, Vilnius, 1992.     455 p.

            ISBN 5-420-1376-2.

 

Lithuania Minor and Tvanksta in Proto-Baltic, Proto-Lithuanian and Prussian Lithuanian Times (The Continuity of the Baltic Presence from approximately 2500 B.C. to 1945 A.D. on the basis of Hydronymic Evidence).

Summary in English                                                                               .

 

 

Pėteraitis, Vilius

 

            “Mažosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardžiai”  - Jų kilmė ir reikšmė

“Names of Towns and Villages of Lithuania Minor (and Tvanksta)” - their Origins and

                                     Meanings

            “Die Ortsnamen von Kleinlitauen und Twanksta” - Ihre Herkunft und Bedeutung

           

Published by the Foundation of Lithuania Minor and the Science and Encyclopedia  Publishers, Vilnius, 1997.  607 p. 

            ISBN 5-420-1376-2

 

Kanadoje gyvenančio lietuvių kalbininko, 1992 m. Lietuvoje (“Moksle”) išleidusio “Mažoji Lietuva ir Tvanksta prabaltų, pralietuvių ir lietuvininkų laikais”, antroji knyga, kurioje kruopščiai surinkti ir aptarti beveik visi (kiek buvo įmanoma) to krašto vietovardžiai.  Jie pateikiami visais žinomais vardais: lietuviškais, vokiškais ir rusiškais.  Tai nebylū s liudininkai kruvinos to krašto praeities.

            Summary in German.

 

           

Petrauskaitė , Danutė

 

            “Klaipėdos muzikos mokykla 1923 - 1939.”

            Die Musikschule von Klaipėda  1923 - 1939"

            The School of Music in Klaipėda 1923 - 1939"

 

Published by the Foundation of Lithuania Minor and “Klaipėdos universiteto leidykla”.  Klaipėda, 1998.   334 p.

            ISBN 9986-505-73-9.

Knyga supažindina su Klaipėdos muzikos mokyklos  įsikūrimo istorija bei veikla 1923 - 1939 m., pristatomi mokytojai ir mokiniai, aptariami mokymo principai ir metodai, turinys ir formos, apžvelgiami mokyklos auklėtinių darbai Lietuvos muzikinės kultūros kontekste.

            Santrauka anglų kalba.

 

The author presents the history and describes the work of the Klaipėda Music School, also called the Conservatoire, the curriculum and methodology of teaching, the names of teachers and some students.

            Summary in English.

 

 

Purvinas, Martynas                                                                                                                       .

 

            “Klaipėdos krašto mokyklų draugijos istorija”.

            “Die Geschichte des Schulverbandes des Memelgebietes”.

            “The History of the School Boards of  Lithuania Minor”.

 

            Published by the Foundation of Lithuania Minor and “Spindulys”, Kaunas, 1995.   128 p.

            ISBN 9986-408-63-6.

 

This history of the School Boards of Lithuania Minor encompasses the period from 1923 to World War II.  Also gives a brief account of the political situation in Lithuania Minor to 1923.

Summary in German.                                                                           

 

 

Šlaža, Mikas

 

            “Žvėrys žmogaus pavidalu”.

            Bestien in Menschengestalt”.  Aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen.

            Beasts in the shape of man”.  From the Concentration Camp Sachsenhausen.

           

            Published by the Foundation of Lithuania Minor and “Vaga”, Vilnius, 1995.  458 p.

ISBN 5-415-00441-6.

 

Experiences of an inmate - Mikas Šlaža - having spent five years in the concentration camp Sachsenhausen.

            Written in two languages - Lithuanian and German.

                                                                                                                       

 

Užpurvis, Jonas

 

            “Trys kalbinės studijos”.

            “Drei Sprachwissenschaftliche Studien”.

            “Three Linguistic Studies”.

 

            Published by the Foundation of Lithuania Minor, Chicago, 1990.    263 p.

            Library of Congress Catalog Card Number 90-84042.

 

The three studies include 1) The Lithuanian dialect of Saugai; 2) The origin of the river and city name MEMEL; and 3) The Evolution of Donelaitis’ Poem “The Four Seasons”.

Lithuanian and German.                                                                       

 

 

Užpurvis, Jonas

 

            Mano Literatūrinis palikimas”

            “Meine Literarischen Schoepfungen”

            “My Literary Legacy”

 

Published by the Foundation of Lithuania Minor and “BĮ UAB Litimo” leidykla.

            Vilnius, 1999.    516 p.

 

Knygoje pristatomas  žymaus Mažosios Lietuvos filologo, germanisto, Jono Užpurvio literatūrinis palikimas (vokiečių ir lietuvių kalba).  Jį sudaro apie tremtį Sibire hegzametru parašytas epas “Turgus baltųjų vergų”, kuriame filosofiškai apmąstomas žmogaus ir tautos likimas.  Novelės “Kažkur” centre - dvasinė draugystė su vokiečių rašytoja Lisbeth-Purwins-Irrittič.  Rinktinę “Ką mano siela regėjo” sudaro emigracijoje Vokietijoje sukurti eilėraščiai.  Knygą papildo prisiminimai apie Joną Užpurvį, originalų mokytoją ir iškilų  žmogų .

 

The book includes the author’s poems and prose (in Lithuanian and German) as well as essays about the author by former students as well as friends and acquaintances.